Lekce a výuka španělštiny

Výuka a lekce španělštiny

Výuka španělského jazyka

Rozdíl mezi TENER QUE a DEBER

Jaký je vlastně rozdíl mezi TENER QUE a DEBER? No obě znamenají muset, ale nějaký rozdíl tam přeci být musí. Podívejte se na video, kde jsou se snažil co nejvíce ukazat rozdíl mezi španělským slovesem tener que (muset) a deber (muset).   Určitě ale...

Přečti celé a mluv španělsky

Co je to PURA VIDA?

PURA VIDA – proč to všichni říkají a co to vlastně znamená? Přijeli jsme na Kostariku (Costa Rica) a najednou jsem místo tradičního pozdravu HOLA nebo BUENOS DÍAS…. všude slyšela jen PURA VIDA.  Říkají to ale úplně na všechno. Používají to jako poděkování, jako...

Přečti celé a mluv španělsky

Musí mít španělé vždycky něco extra?

Ano, jednoznačně ano! A tady máme rovnou jeden hezký příklad. Takže ano, a to samozřejmě není jediný příklad, kdy si Španělé prostě nutně potřebovali vyrobit vlastní slovo, aby se nikdo nemohl dotknout jejich národního cítění.  Podobně tomu třeba je i jednoduchý výraz COCHE (česky...

Přečti celé a mluv španělsky

strýček caga tio

Typická tradice v Katalánsku je CAGA TÍO. Kdo ještě jiný dává ve Španělsku dárky? Ano, je to dřevěné polínko, které doslova kaká dárečky. Ale pojďme od začátku. Ve Španělsku mají Vánoce svoje jedinečné kouzlo a tradice, a jednou z nejzajímavějších a nejneobvyklejších je spojená...

Přečti celé a mluv španělsky

Vánoční tradice ve Španělsku

Pojďme se podívat na pár typických tradic ve Španělsku. Vánoce ve Španělsku jsou barvitým festivalem tradic spojeným s radostí, rodinou a náboženstvím. Slavnosti začínají již 22. prosince, kdy se koná slavnostní losování „El Gordo“ – v překladu je to tlusťoch, což je největší vánoční...

Přečti celé a mluv španělsky

Sloveso PONER ve španělštině

Sloveso „poner“ ve španělštině má mnoho významů a použití. Zde je několik příkladů s různými významy slovesa „poner“ ve španělském jazyce: Dát/nastavit: Pon el libro en la mesa. (Dej knihu na stůl.) Puse el despertador a las 7 de la mañana. (Nastavil jsem budík...

Přečti celé a mluv španělsky

Dny v týdnu a měsíce ve španělštině

Dny v týdnu: Pondělí – lunes Voy al gimnasio los lunes. (Chodím do posilovny v pondělí.) Úterý – martes Tenemos una reunión importante el martes. (Máme důležité setkání v úterý.) Středa – miércoles Los miércoles estudio español. (Ve středu se učím španělsky.) Čtvrtek –...

Přečti celé a mluv španělsky

Časové vazby s infinitivem ve španělštině

Vyjadřování časových vztahů pomocí vazeb s infinitivem je běžným způsobem popisu časového sledu událostí ve španělštině. Zde je několik příkladů vazeb s infinitivem a jejich významů: Antes de + infinitiv: Před tím, než Llegó antes de salir. (Přišel před tím, než odešel.) Después de...

Přečti celé a mluv španělsky

Problematické příklad s ESTAR a SER

Existuje několik přídavných jmen, která mohou být použita jak s „ser“, tak s „estar“, ale mají různý význam. Zde je příklad s přídavným jménem „aburrido/a“ (nudný): S „ser“: Ser aburrido/a: Vyjadřuje trvalou nebo obecnou povahu něčeho. Označuje, že něco nebo někdo je nudný v...

Přečti celé a mluv španělsky

Rozdíly mezi TENER QUE a DEBER ve španělštině

Ve španělštině existují slovesa „tener que“ a „deber“, která mají podobný význam, ale liší se v použití a významovém odstínu. Zde je vysvětlení rozdílů mezi nimi: „Tener que“: Význam: „Tener que“ se překládá jako „muset“ v češtině. Vyjadřuje nutnost nebo povinnost něco udělat. Příklady:...

Přečti celé a mluv španělsky

Rozdíly mezi TAN a ASÍ ve španělštině.

Ve španělštině existují slova „tan“ a „así“, která mají různé významy a použití. Zde je vysvětlení rozdílů mezi nimi: „Tan“: Význam: „tan“ znamená „tak“ nebo „tak moc“ v angličtině. Používá se k vyjádření intenzity nebo stupně něčeho. Příklady: Está tan caliente. (Je tak horko.)...

Přečti celé a mluv španělsky

Ukazovací zájmena ve španělštině

Ukazovací zájmena ve španělštině slouží k označení vzdálenosti nebo polohy osob nebo věcí. Existují dva typy ukazovacích zájmen: blízká (este, esta, esto) a vzdálená (ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello). Blízká ukazovací zájmena se používají pro označení něčeho, co je blízko mluvčímu. Vzdálená zájmena...

Přečti celé a mluv španělsky

Rozkazovací způsob ve španělštině

V španělštině se rozkazovací způsob tvoří základní formou slovesa. Existují dva druhy rozkazů: afirmativní a negativní. Afirmativní rozkaz se tvoří tak, že se vezme základní forma slovesa (v přítomném čase), odstraní se koncovka „-ar“, „-er“ nebo „-ir“ a nahradí se koncovkou „-a“ (pro 2....

Přečti celé a mluv španělsky

Krácení slov při mluvení ve španělštině

V španělštině dochází ke krácení některých slov, zejména při mluvené řeči a v neformální situaci. Toto krácení může být fonetické, morfologické nebo zkracování slov, které se vyslovují stejně. Některé zkrácené formy jsou běžné, zatímco jiné se používají pouze v určitých regionech nebo dialektech. Zde...

Přečti celé a mluv španělsky

SABER vs CONOCER

Slovesa CONOCER a SABER jsou v španělštině často zaměňována, protože obě znamenají „vědět“. Nicméně, mají různé významy a použití. CONOCER se používá k vyjádření znalosti nebo obeznámenosti s osobou, místem nebo věcí. Na druhé straně, SABER se používá k vyjádření znalosti faktů, informací nebo...

Přečti celé a mluv španělsky

Sloveso PONER a všechny jeho významy

Sloveso Poner je velmi užitečné a má mnoho významů v španělštině. Níže je uveden seznam nejdůležitějších významů slovesa Poner a příkladů, jak je používat: Položit, umístit (věc) někam: Pongo las llaves encima de la mesa. (Klíče dám na stůl.) Ponemos las sillas alrededor de...

Přečti celé a mluv španělsky

MUY vs MUCHO a použití

Muy a mucho jsou často používaná slova ve španělštině a mají různé významy a použití. Muy znamená „velmi“ a používá se jako příslovce před přídavným jménem nebo před slovesem, aby se vyjádřilo velké množství nebo stupeň něčeho. Příklady: Estoy muy cansado. (Jsem velmi unavený.)...

Přečti celé a mluv španělsky

GUSTAR a jeho správné použití

Sloveso gustar je sloveso, které v španělštině znamená „líbit se“. Způsob, jakým se používá, může být pro některé studenty matoucí, protože se liší od použití sloves „líbit se“ nebo „zajímat se“ v češtině. Zde je několik příkladů k tomuto slovesu: Příklady v přítomném čase:...

Přečti celé a mluv španělsky

Přítomný čas PRŮBĚHOVÝ vs. PROSTÝ

Přítomný čas prostý (Presente simple) ve španělštině se používá pro výrazy, které popisují stálé situace nebo pravdy, události, které se dějí pravidelně nebo zvyky. Tento čas se tvoří koncovkami -ar, -er, -ir, které jsou přidány k kořeni slovesa. Například: Hablo español. (Mluvím španělsky.) La...

Přečti celé a mluv španělsky

Sloveso IR ve španělštině

Sloveso IR (jít) je velmi často používané ve španělštině a znamená se pohybovat nebo jít někam. Zde jsou některé příklady použití slovesa IR v různých časech: Přítomný čas: Voy al cine. (Jdu do kina.) Vas al parque. (Jdeš do parku.) Va a la tienda....

Přečti celé a mluv španělsky

Zápor ve španělštině

Zápor ve španělštině se vytváří pomocí záporky „no“ následované slovesem. Pokud se jedná o sloveso v osobě (např. Yo hablo – já mluvím), záporka „no“ se umisťuje před slovesem: No hablo – nemluvím. Pokud se jedná o sloveso v infinitivu (např. Hablar – mluvit),...

Přečti celé a mluv španělsky

Psaní velkých písmen ve španělštině

V španělštině existují následující pravidla pro psaní velkých písmen: Velké písmeno na začátku věty: Každá věta začíná velkým písmenem. Příklady: Hola, ¿cómo estás? (Ahoj, jak se máš?) La película fue muy emocionante. (Film byl velmi vzrušující.) Názvy a tituly: Názvy osob, míst, děl, knih,...

Přečti celé a mluv španělsky

Členy ve španělském jazyce

V španělštině existují dva druhy členů – určitý a neurčitý člen. Oba členy se používají k určení identity podstatného jména. Určitý člen se vztahuje na konkrétní věc, osobu nebo místo, a označuje, že mluvčí ví, o čem se hovoří. V španělštině se určitý člen...

Přečti celé a mluv španělsky

Osobní zájmena ve španělštině

V španělštině existují osm osobních zájmen, které se mohou lišit podle čísla, osoby a rodového a skloňovacího tvaru. Tyto osm zájmen jsou: Yo – já Tú – ty (neformální) Usted – vy (formální) Él – on Ella – ona Nosotros/nosotras – my Ustedes –...

Přečti celé a mluv španělsky

Přídavná jména ve španělštině

Přídavná jména jsou slova, která popisují nebo charakterizují podstatná jména. Ve španělštině mají přídavná jména stejné rody jako podstatná jména, tedy mužský, ženský a střední rod. V mužském rodu přídavná jména obvykle končí na -o, v ženském rodu na -a a v středním rodu...

Přečti celé a mluv španělsky

Podstatná jména ve španělském jazyce

Podstatná jména ve španělštině jsou rozdělena do dvou rodů – mužského (el género masculino) a ženského (el género femenino). Kromě toho existují i některá jména, která jsou středního rodu (el género neutro), ale jsou výjimkou. Pro vytvoření množného čísla většiny španělských podstatných jmen se...

Přečti celé a mluv španělsky

Pravidelná slovesa ve španělštině

V španělštině existuje třídy pravidelných sloves označované podle koncovky infinitivu. Tyto třídy jsou: -AR slovesa Většina španělských sloves patří do této třídy. Příklady: hablar (mluvit), amar (milovat), bailar (tancovat), trabajar (pracovat) Vyčasování v přítomném čase: Yo hablo (mluvím) Tú hablas (mluvíš) Él/Ella/Usted habla (mluví)...

Přečti celé a mluv španělsky

POR vs PARA – nejčastější problém ve španělštině

Rozdíl mezi předložkami „por“ a „para“ ve španělštině může být pro studenty velmi matoucí, protože v některých situacích mohou mít obdobný význam. Nicméně, obě předložky mají různé použití a obvykle se nepoužívají zaměnitelně. Předložka „por“ se nejčastěji používá jako význam „díky“, „pro“, „skrze“, „například“...

Přečti celé a mluv španělsky

Předložky ve španělském jazyce

Předložky jsou velmi důležitou součástí španělské gramatiky. Používají se k vyjádření vztahu mezi slovy ve větě. Existuje mnoho předložek ve španělštině a každá má své specifické významy a použití. Začněme s nejčastěji používanými předložkami: A: používá se k vyjádření směru pohybu nebo cíle. Například:...

Přečti celé a mluv španělsky

Stupňování přídavných jmen ve španělštině

Stupňování přídavných jmen ve španělštině Existují tři stupně přídavných jmen ve španělštině: pozitivní, komparativní a superlativní. Pozitivní stupeň: přídavné jméno v základní formě Příklad: alto (vysoký) Komparativní stupeň: a) Comparativo de superioridad (srovnání vyššího stupně): se používá k porovnání dvou věcí a znamená „více...

Přečti celé a mluv španělsky